Obchodní podmínky a provozní řád

Obchodní podmínky

kurzy, lekce, rezervační systém, osobní tréninky a jiné akce
 

 1. Aktuální rozvrh najdete vždy v našem rezervačním systému https://one2onestudio.isportsystem.cz/ , kde najdete ceny, popis kurzů, lekcí a jak se orientovat v rezervačním systému.

 2. Klient se na dané služby objednává přes rezervační systém. V případě osobních tréninků či jiných speciálních akcí, které v rezervačním systému nenajde, přes kontaktní formulář nebo e-mail. 

 3. Kurzy se hradí vždy dle pravidel rezervačního systému. Od provedení rezervace je potřeba uhradit kurz nejpozději do 7 dní a to pouze bankovním převodem.

 4. Za řádně zaplacený (celý) kurz má klient nárok na 2 náhradní lekce v jiném kurzu, v případě půl ročního kurzu 4 náhrady.

 5. Náhradní lekce je možno čerpat pouze do konce kurzu, ve kterém je klient zapsaný. Náhradní lekce NELZE převádět do dalších období. 

 6. K vrácení peněz dochází pouze v případě vážných zdravotních důvodů a po předložení lékařské zprávy, která se posílá na email studia do konce daného kurzu. Nevyužité lekce může zdravotně indisponovaný klient přenechat/prodat jiné adekvátní osobě, avšak nárok na vrácení peněz mu nikdy nevznikne. A to i v případě jakékoliv nenadálé události jako je např. nouzový stav, kdy je potřeba přerušit provoz studia. V takovém případě provozovatel nabídne adekvátní řešení k vyčerpání lekcí a doba platnosti se posune o dobu uzavření studia. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

 7. V případě, že by došlo během uhrazeného kurzu v daném období k náhlému ukončení spolupráce studia s lektorem, který kurz vede, vyhrazujeme si právo na okamžité řešení takové situace náhradním kvalifikovaným lektorem, který odvede zbytek lekcí z kurzu. V takovém případě nevzniká nárok na vrácení peněz uhrazeného kurzu.

 8. Zrušení rezervované lekce z kurzu, open pole dance, volné hodiny, osobního tréninku je možné pouze 24 hodin předem. Služba zrušená méně než 24 hodin předem, se hradí v plné výši.

 9. V případě, že se někdo z dvojice či trojice klientů nemůže dostavit na osobní trénink, hradí se trénink v plné výši.

 10. Osobní tréninky se řeší  individuální domluvou s daným trenérem. 

 11. Platbu za osobní trénink je možné zaplatit hotově nebo předem na bankovní účet. Číslo bankovního účtu obdrží klient od konkrétního trenéra.

 12.  Platnost veškerých individuálních tréninků je 3 měsíce od data zakoupení.

 13. Při překážkách vzniklých ze strany klienta, které mu zabraňují v řádné docházce, nevzniká nárok na vrácení peněz osobních tréninků.

 14. Osobní tréninky nejsou přenosné ani běžně prodejné mezi klienty, pokud nevznikne výjimečná dohoda mezi provozovatelem studia, trenérem a klientem.

 15. Uskutečněné platby za taneční semináře, workshopy a jiné akce (například focení) se nevrací. Možnost je však poslat místo sebe náhradníka po dohodě mezi provozovatelem a klientem.

 16. Karty Multisport a jiné u nás nelze využít.

 

Provozní řád

 1. Klient studia One2One studio s.r.o. je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením jakékoliv služby dle platného ceníku, s ním vyjadřuje plný souhlas. Klient zároveň plně souhlasí s podmínkami rezervačního systému. 
   
 2. Za samostatně cvičící osobu mladší 18-ti let, vyjma dětských a juniorských kurzů v odpovídajícím čase kurzů, zodpovídají rodiče. Veškerou odpovědnost za nezletilého vyřizují rodiče (týká se například první návštěvy, registrace a manipulace v rezervačním systému apod.)
   
 3. Klient s návštěvou studia stvrzuje, že je plně fyzicky a psychicky způsobilý a v dobrém zdravotním stavu, který ho neomezuje při cvičení. Za nezletilé zodpovídají rodiče.
   
 4. V prostorách One2One studia platí zákaz kouření, používání otevřeného ohně, požívání alkoholických a omamných látek. 
   
 5. Do One2One studia platí zákaz vstupu se zvířaty.
   
 6. Klient se vzdává práva na odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoliv druhu na zdraví či majetku, jakkoliv způsobené nebo vzniklé během doby strávené ve studiu.
   
 7. Klient je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní studia nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného/kurzovného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku.
   
 8. V případě zjištění krádeže nahlaste tuto skutečnost lektorovi. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
   
 9. V případě zjištění jakéhokoliv poškození cvičebních pomůcek, je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit lektorovi.
   
 10. Klient odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
   
 11. Klienti studia souhlasí s pořizováním foto/video materiálů z tréninku a jejich možným umístěním na web/sociální sítě One2One studia. V opačném případě sdělí žádost o vynechání z focení/natáčení svému lektorovi.
   
 12. Klienti jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv dle doporučení a vlastní ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory studia.
   
 13. V případě nevhodného chování klienta v prostorách One2One studia nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince ze studia vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu studia.
   
 14. V případě neúčasti lektora na lekci dle předem stanoveného rozvrhu např. z důvodu onemocnění, si vyhrazujeme právo na adekvátní náhradu, aby lekce proběhla bez jejího zrušení.
   
 15.  Ve dnech státních svátku je studio uzavřeno. Veškeré probíhající akce a kurzy najdete v rezervačním systému.

 

Pořádek a čistota ve studiu

 1. Před vstupem do studia Vás žádáme o důkladné očištění obuvi.
   
 2. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. obuv do botníků u vchodu a svršky do šatních uzamykatelných skříněk. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost klient.
   
 3. Nenoste na sál tašky, kabelky apod. vše si nechávejte v uzamčené skříňce.
   
 4. Nápoje si můžete nosit vlastní, ale pouze v uzavřených plastových lahvích. Je zakázáno používat skleněné láhve nebo jakékoliv otevřené nápoje.
   
 5. Udržujte ve studiu čistotu a pořádek, nezapomínejte i na zhasínání v šatnách a zavírání dveří v případě, že odcházíte na sál (lekci/trénink) poslední.
   
 6. Před zahájením i po ukončení lekce/tréninku si po sobě vyčistěte tyč nebo cvičební pomůcky vlastním ručníkem a dezinfekcí k tomu určenou. Při používání podložek pokládejte pod sebe své ručníky!
   
 7. Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 600 Kč jako náklady za výměnu zámku.
   
 8. Klient je povinen dbát o svoji osobní hygienu.
   
 9. Provozovatel studia odpovídá za to, že v pravidelných intervalech minimálně 1 × denně jsou prováděny tyto úklidové a dezinfekční práce:
 • Sály, šatny a sociální zázemí jsou stírány dezinfekčním roztokem s vodou. Koberec je v pravidelných intervalech udržován vysavačem.
   
 • Cvičební pomůcky a ostatní plochy studia se dezinfikují rozprašovačem s dezinfekčním prostředkem a stírají se papírovými utěrkami.