Všeobecná pravidla a podmínky studia

Účastník (klient) lekcí, kurzů nebo individuálních tréninků studia ONE2ONE prohlašuje, že:

 • je starší 18-ti let v případě mladšího věku je nutné navštívit studio se svým zákonným zástupcem, který osobně vyplní formulář o způsobilosti nezletilého (platí pro případ výuky dětí a juniorů)
 • je plně fyzicky a psychicky způsobilý a v dobrém zdravotním stavu, který mu nebrání nebo by ho omezoval při cvičení.
 • vzdává se práva na odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé během doby strávené ve studiu.
 • souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli studia ONE2ONE jako správci osobních údajů pro další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou.
 • při návštěvě studia podepíše na recepci formulář pravidel studia.

Rozvrh a jeho platnost při otevřených lekcích

 • otevřené lekce probíhají vždy dle aktuálního rozvrhu uvedeného v našem rezervačním systému.
 • aktuální rozvrh najdete vyvěšený také ve studiu. Doba platnosti rozvrhu je stanovena vždy s uvedeným obdobím pravidelných kurzů, popřípadě není li uvedeno jinak

Platby za lekce, kurzy a individuální tréninky.

 • jednorázový vstup na otevřenou lekci je možné vytvořit přes rezervační systém a uhradit buď platbou převodem předem nebo v hotovosti na místě v den lekce. 
 • UPOZORNĚNÍ! Na jednorázový vstup se nevztahuje možnost náhradní lekce a je nutné si lekci vyčerpat.
 • jednorázový individuální trénink je nutné uhradit vždy předem v hotovosti nebo zasláním platby bankovním převodem, pokud není dohodnuto s trenérem jinak.
 • kurzy se vždy hradí dle pravidel rezervačního systému a to od provedení rezervace kurzu nejpozději do jednoho týdne a to hotově ve studiu nebo bankovním převodem.
 • kurzy, individuální tréninky a zvýhodněné vstupy (permanentky) nejsou přenosné ani běžně prodejné, pokud nevznikne výjimečná dohoda mezi provozovatelem studia a klientem.
 • při překážkách vzniklých ze strany klienta, které mu zabraňují v řádné docházce, nevzniká nárok na vrácení peněz uhrazených kurzů, individuálních tréninků, zvýhodněných vstupů (permanentek) i jednorázových lekcí
 • pokud klient nemůže pokračovat v kurzu, nevzniká nárok na vrácení peněz (viz shora)! V takovém případě je možné najít za sebe náhradníka v dané pokročilosti. O takové náhradě rozhodne hlavní lektor-ka (provozovatel studia), který posoudí, zda náhradník opravdu dosahuje dané pokročilosti.
 • uskutečněné platby za taneční semináře, workshopy a jiné akce (například focení) se nevrací. Možnost je však poslat místo sebe náhradníka.

Platnost kurzů, zvýhodněných vstupů (permanentek) na otevřené lekce a individuálních tréninků

 • všechny zakoupené kurzy a zvýhodněné vstupy (permanentky) mají platnost vždy pouze v průběhu vypsaného výukového období pravidelných kurzů a nejsou přenosné do dalšího období.
 • individuální tréninky mají dobu platnosti stanovenou trenérem počínaje datem zakoupení individuálních tréninků, nevyčerpané tréninky uplynutím této doby propadají.

Rezervace otevřených lekcí a individuálních tréninků a jejich případné zrušení

 • zvýhodněné vstupy (permanentky) na otevřené lekce Vám nabízí možnost rezervací vybraných lekcí na určitou dobu dopředu a na daný počet zakoupených vstupů s danou dobou platnosti a to pouze v období uvedeného s pravidelnými kurzy.
 • zrušení rezervované lekce je možné 24 hod předem. 
 • rezervace termínu individuálních tréninků je vždy po dohodě s trenérem.
 • zrušení individuálního tréninku je možné 24 hodin předem. Takto nezrušený trénink nenavštívený trénink se započítává jako proběhlý a nevzniká nárok na jeho náhradu.

Náhrada lekcí z pravidelných kurzů

 • v rámci celého kurzu je možná náhrada dvou lekcí, vždy v případě odhlášení lekce 24 hodin předem.
 • odhlášenou lekci je možné využít pouze na open class lekcích dle rozvrhu.
 • v případě, že se na náhradní lekci nemůžete dostavit, je možné si opět lekci odhlásit 24 hodin a využít jiný termín.
 • Náhrada lekcí může probíhat pouze v době trvání aktuálního kurzu a to od data začátku do data ukončení kurzu. V případě, že si náhradní lekce nevyčerpáte s datem platnosti období kurzu, lekce Vám propadnou. V případě, že nemáte zakoupený celý kurz, ale pouze část kurzu, náhradu máte pouze jednu.

Jiné a důležité informace:

 • ve dnech státních svátků kurzy, lekce a individuální tréninky neprobíhají!
 • v případě zdravotních či jiných komplikací, které by Vám ztěžovaly uhrazené kurzy, zvýhodněné vstupy nebo individuální tréninky navštěvovat, nás ihned kontaktujte. Po doložení potvrzení od lékaře, popřípadě potvrzení jiného, např. vystavení potvrzení zaměstnavatele o změně vykonávání práce v jiném městě, změna trvalého bydliště, Vám bude nabídnuta možnost řešit takto vzniklou situaci. V případě běžných zdravotních problémů jakými jsou (virózy, chřipkové onemocnění, angíny apod.) a to v případě nevystavené pracovní neschopnosti, nevzniká nárok na prodloužení doby platnosti ani vrácení uhrazených lekcí nebo individuálních tréninků! Stejně tak se to týká i zkouškových období studentů!
 • v případě zjištění těhotenství nás ihned informujte a doložte potvrzení od lékaře s doporučením, jak můžete dále vykonávat vybranou aktivitu v našem studiu.
 • v případě neúčasti lektora na lekci dle předem stanoveného rozvrhu nebo kurzu z důvodu například onemocnění, si vyhrazujeme právo na adekvátní náhradu, aby lekce proběhla bez jejího zrušení. O takové případně vzniklé situaci Vás budeme vždy včas informovat.
 • vyhrazujeme si i právo na zrušení individuálního tréninku v případě vážných důvodu s možností náhradního tréninku v co nejbližším termínu nebo nabídneme adekvátní náhradu, aby individuální trénink proběhl bez jeho zrušení.

Pořádek a čistota ve studiu

 • před vstupem do studia Vás žádáme o důkladné očištění obuvi a to obzvlášť v zimním období (oklepáním obuvi o venkovní rošt) aby nedocházelo k přenášení nečistot přímo do studia na koberec, po té si očistěte podrážku na vnitřním roštu.
 • obuv si odkládejte do botníku. Jde nám především o čistotu v prostorech studia, aby nedocházelo k dalšímu roznášení nečistot.
 • všechny věci si odkládejte v šatně do skříňky a zamykejte.
 • nenoste na sál tašky, kabely, kabelky apod. vše si nechávejte uzamčené ve skříňce a to z bezpečnostních důvodů (možné zakopnutí).
 • klíč od skříňky si pečlivě hlídejte a neztraťte, v případě ztráty Vám může být naúčtována případná výměna zámku.
 • osobní věci jako jsou (mobilní telefony, šperky, peníze apod.) si ponechejte u sebe a odkládejte na místa k tomu určená v sále v blízkosti svého dohledu (pro tyto osobní věci můžete využít i zvýšená okna)
 • ostatní věci (nápoje, magnesia, ručníky apod.) si nechávejte u sebe a odkládejte na místě, kde trénujete.
 • za odložené osobní věci mimo dosah Vašeho dohledu neručíme!
 • nápoje si můžete nosit vlastní, ale pouze v uzavřených plastových lahvích. Je zakázáno používat skleněné láhve nebo jakékoliv nápoje otevřené. Jde nám o bezpečnost (rozbití láhve, kluzká podlaha apod.)
 • Za odložené osobní věci mimo dosah Vašeho dohledu neručíme!
 • mobilní telefony si vypínejte nebo dejte do režimu tichý, nerušte lekci vyzváněním ani hovory.
 • udržujte ve studiu čistotu a pořádek, nezapomínejte i na zhasínání v šatnách a zavírání dveří v případě, že odcházíte na sál (lekci/trénink) poslední.
 • po ukončení lekce/tréninku si po sobě vyčistěte tyč a při používání podložek pokládejte pod sebe své ručníky!

Ostatní informace

 • vždy informujte o zdravotních potížích Vašeho lektora nebo trenéra!
 • pořizování písemných, fotografických, audio a videozáznamů je povoleno pouze se souhlasem lektora nebo trenéra.
 • lektor/trenér může využít svého práva vyloučit z lekce (kurzu) účastníka, který porušuje opakovaně výše uvedená pravidla nebo jedná v rozporu se zásadami slušného chování. Tímto nevzniká ani nárok na vrácení peněz nebo náhrady lekce (kurzu).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Zakoupením kurzů, zvýhodněných vstupů, individuálních tréninků, workshopů či jiných aktivit se zavazujete dodržovat všeobecné pravidla studia, které najdete jak ve studiu vyvěšené na různých místech (chodba, šatna, tréninkové místnosti), ale také na webových stránkách. Dále se zavazujete řídit se pokyny lektorů a trenéra. Stvrzujete tímto i to, že se účastníte všech zmiňovaných aktivit na vlastní nebezpečí. Pokud trpíte nějakým zdravotním problémem, konzultujte s lékařem, zda jsou pro Vás aktivity našeho studia nebo cvičení vhodné. Nemůžeme nést zodpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce, individuálního tréninku nebo jiné aktivitě.

Děkujeme za pochopení a dodržování výše uvedených všeobecných informací a pravidel!