ZMĚNY COVID/TESTOVÁNÍ PŘED VSTUPEM DO STUDIA OD 1.11.2011

03.09.2021
Dle nařízení vlády ČR dojde od 1.11.2021 ke změnám ohledně testování před vstupem do studia..
ZMĚNY COVID/TESTOVÁNÍ PŘED VSTUPEM DO STUDIA OD 1.11.2011

Dle nařízení vlády ČR od 1.11.2021 všichni klienti, před vstupem do prostoru našeho studia, musí splnit jednu z podmínek a prokázat se potvrzením. 

  1. a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
  3. c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
  4. i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
  5. ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
  6. d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  7. e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Čestně prohlašuji a jsem si zároveň vědom, 

že před každou návštěvou studia ONE2ONE (ať už se jedná o kurz, open class, individuální trénink nebo pouze doprovod nezletilého dítěte), jsem podstoupil-a testování na Covid 19 dle výše uvedených možností testování, a přicházím na lekci nebo individuální trénink, pouze s negativním výsledkem a platným potvrzením.

Dále se vstupem do studia čestně prohlašuji, že jsem si vědom případných následků, pokud bych úmyslně uvedl nepravdivé či neúplné údaje a také jsme seznámen s pravidly provozu studia dle obsahu uvedeného na webových stránkách www.one2onestudio.cz a rezervačního systému www.one2onestudio.isportsystem.cz

V případě jakýchkoliv změn týkajících se těchto okolností, neprodleně kontaktujte provozovatele studia.

Děkujeme za dodržování uvedených aktuálních nařízení a pravidel studia ONE2ONE.